กิจกรรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)
และการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมบุณฑริก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"