พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม