ครูและนักเรียน นำเสนอผลงานโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2561
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ณ สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี