สอบประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชัั้น ป.1-6
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"