การมอบรางวัล EGAT GREEN LEARNING AWARD 2018 ประจำปี 2561
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยม โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

EGATAWRAD