กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
ณ ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร