กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ยุวกาชาด ชั้น ป.4 และ ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562