การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ณ CK HALL อ.เมือง จ.พิจิตร