การสอบเข้าเรียนต่อ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ห้อง IEP
ปีการศึกษา 2562
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"