ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมกชกร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"