งานดนตรีเพื่อประชาชน
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2562
ณ ลานคนเมือง หน้าโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"