การมอบตัวนักเรียนใหม่ อนุบาล 3 ขวบ ปีการศึกษา 2562
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2562
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"