ต้อนรับคุณครูภาวิณี คุ้มทอง สู่รั้วอนุบาล
วันที่ 1เมษายน พ.ศ.2562
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"