คณะครูกลุ่มงานอนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2*********** ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ***********
   
 *********** ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ***********
*********** ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ***********