คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี