คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2


หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม