คัดเลือกประธานสี เพื่อเลือกตั้งประธานนักเรียน
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"