แนะนำประธานสี และจับฉลากเบอร์ เพื่อหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"