มอบรางวัลนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงจากการแข่งขันเทควันโด ปี พ.ศ. 2562
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"