ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมกชกร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"