พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย 1 กรกฎาคม 2562
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ณ สนามเทศบาลหน้าโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"