นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกเทปรำถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4 จ.พิษณุโลก