กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
วันที่ 21 สิงหาคม 2562
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"