นักเรียนเข้ารับรางวัลกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
วันที่ 2 กันยายน 2562
ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร