การแข่งขันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
วันที่ 5 กันยายน 2562
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 2