กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก