งานเกษียณผู้บริหารและครูโครงการห้องเรียนสีเขียวกลุ่มประถมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 6 กันยายน 2562
ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.พิจิตร