การอบรมพัฒนาสมาชิกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอบางมูลนาก
วันที่ 10 ตุลาคม 2562
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"