งาน 118 ปี ร.5 เสด็จประพาสต้นอำเภอบางมูลนาก
วันที่ 12 ตุลาคม 2562
ณ ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร