ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 28 ตุลาคม 2562
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"