การประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนห้องเรียนสีเขียวประถมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง
ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมบุณฑริก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"