อนุบาลเด็กเล็ก (3 ขวบ)
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 (4 ขวบ)
อนุบาลศึกษาปีที่ 2 (5 ขวบ)
1.
2.
1. โลกสดใสไร้ควันพิษ (นางบุญศรี นิยมไทย)
2.
1. ต้นไม้จากข้าวเปลือก (นางลัคณา ภักดี)
2. การละเล่นเด็กไทย (นางธวัลรัตน์ โตคำวรพจน์)