ช่วงชั้นที่ 1
ช่วงชั้นที่ 2

1.


1. ทศนิยม (นางนันทวดี ทสะสังคินทร์)