ช่วงชั้นที่ 1
ช่วงชั้นที่ 2
1. ครู พรรฯรัตน์ นันทฤชัย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 

2. ทรัพยากรธรรมชาติ 01 02 (นางปพิชญา รัตนปริญญานนท์)