ภาพกิจกรรมการประมินผลงาน ด้านที่1และ2

เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ของนายแสน ยาสุข วันที่8 ธันวาคม 2554 ณ ห้อง กชกร