ภาพกิจกรรมการจัดสร้างและใช้นวัตกรรมต่างๆ

ของวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โดย

นายแสน ยาสุข

ครูชำนาญการ

***************************************************************************