ช่วงชั้นที่ 1
ช่วงชั้นที่ 2
- ครู มัญชุสา อิ่มสิน
หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3