คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
***