คณะครูชาวต่างชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2

Phillippines

Cameroon

Phillippines

Phillippines

Phillippines

U.S.A

Phillippines

Phillippines