รายวิชา : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

» รหัสวิชา ท. 10101 รายวิชา : ภาษาไทย ป.5

คำอธิบายรายวิชา

ชื่อ วิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๔ หน่วยการเรียน

...........................................................................................................................................

 

คำอธิบายรายวิชา

 

( กิจกรรม ทักษะ ) ฝึกการฟัง ดู พูด อ่าน เขียน โดย จับประเด็นสำคัญ แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น สรุปความ วิเคราะห์เรื่อง เข้าใจ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของเรื่องผู้พูด เข้าใจถ้อยคำ น้ำเสียงที่แสดงออก กิริยาท่าทางรับสารจาก การฟัง และการดูโดยสังเกต สนทนาโต้ตอบพูดวิเคราะห์เรื่องราว พูดรายงาน ** อ่านเข้าใจความหมายของคำ สำนวนโวหาร การเปรียบเทียบใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องสมุด การแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น วิเคราะห์ความ ตีความ สรุปใจความสำคัญ หาคำสำคัญในเรื่อง โดยใช้แผนที่ความคิดหรือแผนภาพความคิด พัฒนาการอ่าน อ่านในใจและอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ท่องจำบทร้องกรองที่มีคุณค่า อธิบายความหมายและคุณค่าของบทร้อยกรอง ** เขียนเรียงความ ย่อความ จดหมาย เขียนอธิบาย เขียนชี้แจง การปฏิบัติงานได้เหมาะกับโอกาส เขียนเรื่องราวจากจินตนาการ จดบันทึกข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น จดหมายส่วนตัว รายงานการศึกษาค้นคว้า

( ความรู้ ) หลักการอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง หลักการอ่านจับใจความ ความหมายและตัวอย่างของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ความหมายของคำตามบริบท หลักการใช้ภาษาโน้มน้าวใจ หลักการเขียนตัวอักษรไทยและเลขไทย หลักการนำแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน หลักการเขียนแนะนำ หลักการเขียนบรรยาย หลักการเขียนย่อความ หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น หลักการเขียนจดหมายส่วนตัว หลักการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า หลักการพูดสรุปความ หลักการพูดเล่าเรื่อง หลักการพูดแสดงความคิดเห็น ชนิดและหน้าที่ของคำ สำนวนสุภาษิตคำพังเพย ประโยคและส่วนประกอบของประโยค ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่นคำราชาศัพท์ คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ หลักการแต่งกาพย์ยานี ๑๑

( คุณลักษณะ ) มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การดู การพูด และการเขียน

 

รหัสตัวชี้วัด

ท ๑ . ๑ คือ ป . ๕ . ๕ / ๑ , ๕ / ๒ ๕ / ๓ , ๕ / ๔ , ๕ / ๕ , ๕ / ๖ , ๕ / ๗ , ๕ / ๘

ท ๒ . ๑ คือ ป . ๕ . ๕ / ๑ , ๕ / ๒ ๕ / ๓ , ๕ / ๔ , ๕ / ๕ , ๕ / ๖ , ๕ / ๗ , ๕ / ๘ , ๕ / ๙

ท ๓ . ๑ คือ ป . ๕ ๕ / ๑ , ๕ / ๒ ๕ / ๓ , ๕ / ๔ , ๕ / ๕

ท ๔ . ๑ คือ ป . ๕ ๕ / ๑ , ๕ / ๒ ๕ / ๓ , ๕ / ๔ , ๕ / ๕ , ๕ / ๖ , ๕ / ๗

ท ๕ . ๑ คือ ป . ๕ ๕ / ๑ , ๕ / ๒ ๕ / ๓ , ๕ / ๔


 

ที่
เรื่อง
ใบงาน
ข้อสอบ
ชุดที่ ๑
ใบงาน
ข้อสอบ
       
       
       

 

 


   บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับรายวิชา :

แบบฝึกอ่านและฝึกการเขียนพยัญชนะภาษาไทย

 

 

 


  พัฒนาโดย

นางสมิตา ราชคฤห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนากราษฎร์อุทิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2