รายวิชา : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

รหัสวิชา ส.16101
รายวิชา : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

คำอธิบายรายวิชา :

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รายปี

รหัสวิชา ส 16 101 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ศาสนาที่เรานับถือ
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
พระพุทธประวัติ
ประวัติพุทธสาวก
ชาดกที่ควรรู้
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คุณความดีคือหลักธรรม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนสุภาษิต
พระไตรปิฎกและคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
เรื่องน่ารู้ในพระไตรปิฎก

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ น้อมนำจิตใจให้สงบสบาย
การทำจิตให้สงบ
หน้าที่ชาวพุทธ
มารยาทชาวพุทธ
ศาสนพิธี
ชาวพุทธตัวอย่าง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ พลเมืองดีของประเทศ
สถานภาพ บทบาท หน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพ
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
บรรทัดฐานและวัฒนธรรมในสังคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ การเมืองการปกครองของไทยและกฎหมายที่ควรรู้ใน ชุมชน
การเมืองการปกครองของไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่ควรรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เศรษฐกิจก้าวหน้า
วิธีการและการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียง
ผลดีและผลเสียของระบบสินเชื่อ
สหกรณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากร
บทบาทและความสำคัญของการบริโภค
ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ เงินทองเป็นของมีค่า
เงินในระบบเศรษฐกิจ
บทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงิน
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ เวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์
การนับทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ศึกษาความเป็นมาของชาติไทย
แหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษาความเป็นมาของชาติไทย
การศึกษาความเป็นมาของชาติไทยด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาณาจักรธนบุรีและรัตนโกสินทร์
กรุงธนบุรี
กรุงรัตนโกสินทร์
บุคคลสำคัญในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
แผนที่
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ ภูมิภาคของประเทศไทย
ลักษณะกายภาพของประเทศไทยเชิงทำเลที่ตั้ง
ลักษณะกายภาพของภูมิภาคในประเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๓ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาต ิ
ความหมายและประเภทของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ
สาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทรัพยากร ธรรมชาติ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ

หน่วยที่
เรื่อง
กิจกรรมการเรียนรู้/งานภารกิจ
แบบทดสอบ
1
ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม
ใบความรู้/ใบงาน
2
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต
ใบความรู้/ใบงาน
3
เศรษฐศาสตร์
ใบความรู้/ใบงาน
4
ภูมิศาสตร์
ใบความรู้/ใบงาน

แนวทางการพิจารณาผลการเรียน :

  เกณฑ์ผ่านรายวิชา

     •  มีเวลาศึกษาบทเรียน และส่งงานตามกิจกรรมต่างๆ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมการเรียนรู้

     •  ได้คะแนนรวมทั้งรายวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50  เกณฑ์ค่าระดับคะแนน

     •  พิจารณาตามเกณฑ์ผ่านรายวิชา ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จะได้รับค่าระดับคะแนน 0                  

     •  ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ จะได้รับค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้

คะแนน
เกรด
  คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
4
  คะแนนร้อยละ 75-79
3.5
  คะแนนร้อยละ 70-74
3
  คะแนนร้อยละ 65-69
2.5
  คะแนนร้อยละ 60-64
2
  คะแนนร้อยละ 55-59
1.5
  คะแนนร้อยละ 50-54
1


   บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับรายวิชา :
สื่อการสอน 8 กลุ่มสาระ  
สื่อประเภท vcd  
ฮ ฮูก.คอม

นายแสน  ยาสุข

  พัฒนาโดย นายแสน ยาสุข ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2