รายวิชา : ประวัติศาสตร์ไทย

» รหัสวิชา ส. รายวิชา : ประวัติศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

คำอธิบายรายวิชา :

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

ผลการการเรียนที่คาดหวัง

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

ลำดับที่
เรื่อง
กิจกรรมการเรียนรู้/งานภารกิจ
แบบทดสอบ
1.
กาลเวลา  
2.
   
ข้อสอบท้ายบทเรียน 2 จำนวน 10 ข้อ
3.
   
ข้อสอบท้ายบทเรียน 3 จำนวน 10 ข้อ
4.
   
ข้อสอบท้ายบทเรียน 4 จำนวน 10 ข้อ
5.
   
ข้อสอบท้ายบทเรียน 5 จำนวน 10 ข้อ
6.
     
7.
     

แนวทางการพิจารณาผลการเรียน :

  เกณฑ์ผ่านรายวิชา

     •  มีเวลาศึกษาบทเรียน และส่งงานตามกิจกรรมต่างๆ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกิจกรรมการเรียนรู้

     •  ได้คะแนนรวมทั้งรายวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

 เกณฑ์ค่าระดับคะแนน กำหนดค่าระดับคะแนนร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้

     •  พิจารณาตามเกณฑ์ผ่านรายวิชา ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จะได้รับค่าระดับคะแนน 0                  

     •  ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ จะได้รับค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้

คะแนน
เกรด
  คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
4
  คะแนนร้อยละ 75-79
3.5
  คะแนนร้อยละ 70-74
3
  คะแนนร้อยละ 65-69
2.5
  คะแนนร้อยละ 60-64
2
  คะแนนร้อยละ 55-59
1.5
  คะแนนร้อยละ 50-54
1


   บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับรายวิชา :
   ....................................................
........................................................
...........................................................


  พัฒนาโดย นายธนูศักดิ์ ยอดดำเนิน ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนากราษฎร์อุทิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2