รายวิชา : ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ป.2

» รหัสวิชา ศ 12101 รายวิชา :

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ศ 12101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 80 ชั่วโมง เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

ทัศนศิลป์

ระบุ บรรยาย รูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ เรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง เรื่องราว เลือก สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้น เส้น รูปร่าง เช่น งานวาด งานปั้นและงานพิมพ์ภาพ

ฝึกทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ สร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือ ฉีกกระดาษ วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน

เลือกและบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็น รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว บอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหว อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่นโดยเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้

เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสวยงามตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในงานทัศนศิลป์ มีทักษะสร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ ภาพปะติด

 


ลำดับที่
เรื่อง
กิจกรรมการเรียนรู้/งานภารกิจ
แบบทดสอบ
1.
ใบความรู้เรื่ององค์ประกอบศิลป์  
2.
ใบความรู้เรื่องการพิมพ์ภาพ  
     
ข้อสอบท้ายบทเรียน 3 จำนวน 10 ข้อ
     
ข้อสอบท้ายบทเรียน 4 จำนวน 10 ข้อ
     
ข้อสอบท้ายบทเรียน 5 จำนวน 10 ข้อ
       

แนวทางการพิจารณาผลการเรียน :

  เกณฑ์ผ่านรายวิชา

     •  มีเวลาศึกษาบทเรียน และส่งงานตามกิจกรรมต่างๆ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกิจกรรมการเรียนรู้

     •  ได้คะแนนรวมทั้งรายวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

 เกณฑ์ค่าระดับคะแนน กำหนดค่าระดับคะแนนร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้

    

 •  พิจารณาตามเกณฑ์ผ่านรายวิชา ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จะได้รับค่าระดับคะแนน 0                  

     •  ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ จะได้รับค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้

คะแนน
เกรด
  คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
4
  คะแนนร้อยละ 75-79
3.5
  คะแนนร้อยละ 70-74
3
  คะแนนร้อยละ 65-69
2.5
  คะแนนร้อยละ 60-64
2
  คะแนนร้อยละ 55-59
1.5
  คะแนนร้อยละ 50-54
1


   บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับรายวิชา :
   ศิลปะ
การพับกระดาษ

นางปัญญา  พิสูจน์ศิลป์
  พัฒนาโดย นางปัญญา พิสูจน์ศิลป์ ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2