รายวิชา : คอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คำอธิบายรายวิชา :

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป . ๕ เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้เข้าใจ เห็นคุณค่า มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล
เรียนรู้ การแก้ปัญหา และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม มีเจตคติที่ดี ต่องานสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์

โดยให้ผู้เรียนแสดงออกด้วยการเรียนรู้ในเรื่อง การศึกษารวบรวมข้อมูลที่สนใจและเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
ที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยการสร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยความรับผิดชอบเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้
การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ


ตัวชี้วัด

1. ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจและเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์

2. สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

หน่วยที่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้/งานภารกิจ
แบบทดสอบ
1
2
ข้อสอบท้ายบทเรียน 2 จำนวน 10 ข้อ
3
ข้อสอบท้ายบทเรียน 3 จำนวน 10 ข้อ
4
ข้อสอบท้ายบทเรียน 4 จำนวน 10 ข้อ
5
ข้อสอบท้ายบทเรียน 5 จำนวน 10 ข้อ
       
 

แนวทางการพิจารณาผลการเรียน :

  เกณฑ์ผ่านรายวิชา

     •  มีเวลาศึกษาบทเรียน และส่งงานตามกิจกรรมต่างๆ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกิจกรรมการเรียนรู้

     •  ได้คะแนนรวมทั้งรายวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

 เกณฑ์ค่าระดับคะแนน กำหนดค่าระดับคะแนนร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้

     •  พิจารณาตามเกณฑ์ผ่านรายวิชา ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จะได้รับค่าระดับคะแนน 0                  

     •  ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ จะได้รับค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้

คะแนน
เกรด
  คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
4
  คะแนนร้อยละ 75-79
3.5
  คะแนนร้อยละ 70-74
3
  คะแนนร้อยละ 65-69
2.5
  คะแนนร้อยละ 60-64
2
  คะแนนร้อยละ 55-59
1.5
  คะแนนร้อยละ 50-54
1


   บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับรายวิชา :
   ....................................................
........................................................
...........................................................


  พัฒนาโดย นายจักรกฤช เชื้อโพล้ง ครูช่วยสอน งบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนากราษฎร์อุทิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2