รายวิชา : คอมพิวเตอร์ ชั้น ป.1 - 3
» รหัสวิชา ง 11101,ง 12101 , ง 13101 รายวิชา : คอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คำอธิบายรายวิชา :
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้น ให้ผู้เรียนได้เข้าใจ เห็นคุณค่า และการใช้ กระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีโดยให้ผู้เรียนแสดงออกด้วยการเรียนรู้ในเรื่อง แหล่งข้อมูลที่อยู่ภายในห้องเรียนประโยชน์และการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่อยู่ภายในห้องเรียน รู้จักชื่อ และ หน้าที่ของ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ควบคุมการใช้เมาส์ และคีย์บอร์ด ใช้งานบทเรียน และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในการแสวงหาความรู้ได้
ผู้เรียนจะต้องนำสาระที่ 2 เรื่องการออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ 4 เรื่องการอาชีพ มาบูรณาการ ในเรื่องการทำงาน ด้วย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้น ให้ผู้เรียนได้เข้าใจ เห็นคุณค่า และการใช้ กระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีโดยให้ผู้เรียนแสดงออกด้วยการเรียนรู้ในเรื่องบอกประโยชน์ของข้อมูล การรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ การรักษาแหล่งข้อมูลให้คงอยู่และใช้งานได้นานๆ และบอกชื่อหน้าที่ของอุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ แผงแป้นอักขระ จอภาพ ซีพียู ลำโพง เครื่องพิมพ์ฯ
ผู้เรียนจะต้องนำสาระที่ 2 เรื่องการออกแบบเทคโนโลยี และสาระที่ 4 เรื่องเทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ มาบูรณาการในเรื่องการทำงานด้วย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจ เห็นคุณค่า มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การแก้ปัญหา และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม มีเจตคติที่ดี ต่องานสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์โดยให้ผู้เรียนแสดงออกด้วยการเรียนรู้ในเรื่อง แหล่งข้อมูลที่อยู่ภายในชุมชน , ประโยชน์และการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่อยู่ภายในชุมชน , หน้าที่ความสำคัญของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ , การเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ , การเข้าออกโปรแกรมพื้นฐาน , การใช้งานบทเรียนและคอมพิวเตอร์ช่วยสอน , การวาดภาพด้วยโปรแกรมวาดภาพ
ผู้เรียนจะต้องนำสาระที่ 2 เรื่องการออกแบบเทคโนโลยี และสาระที่ 4 เรื่องเทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ มาบูรณาการในเรื่องการทำงานด้วย

ตัวชี้วัด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1. บอกข้อมูลที่สนใจและแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว (สาระที่ 3 มฐ.ง3.1)
2. บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (สาระที่ 3 มฐ.ง3.1)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

1. บอกประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สนใจจาก แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้(สาระที่ 3 มฐ.ง3.1)
2 . บอกประโยชน์และการรักษาแหล่งข้อมูล (สาระที่ 3 มฐ.ง3.1)
3 . บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์พื้นฐาน ที่เป็นส่วนประกอบ หลักของคอมพิวเตอร์ (สาระที่ 3 มฐ.ง3.1)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1 . ค้นหาข้อมูล อย่างมีขั้นตอนและนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ (สาระที่ 3 มฐ.ง3.1)
2. บอกวิธีดูแลและรักษา อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (สาระที่ 3 มฐ.ง3.1)

บทที่ี่
เรื่อง
กิจกรรมการเรียนรู้/งานภารกิจ
แบบทดสอบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1.
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ใบงาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
    ใบงาน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
    ใบงาน  
       

แนวทางการพิจารณาผลการเรียน :

  เกณฑ์ผ่านรายวิชา

     •  มีเวลาศึกษาบทเรียน และส่งงานตามกิจกรรมต่างๆ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกิจกรรมการเรียนรู้

     •  ได้คะแนนรวมทั้งรายวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

 เกณฑ์ค่าระดับคะแนน กำหนดค่าระดับคะแนนร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้

     •  พิจารณาตามเกณฑ์ผ่านรายวิชา ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จะได้รับค่าระดับคะแนน 0                  

     •  ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ จะได้รับค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้

คะแนน
เกรด
  คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
4
  คะแนนร้อยละ 75-79
3.5
  คะแนนร้อยละ 70-74
3
  คะแนนร้อยละ 65-69
2.5
  คะแนนร้อยละ 60-64
2
  คะแนนร้อยละ 55-59
1.5
  คะแนนร้อยละ 50-54
1


   บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับรายวิชา :

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
วิธีการเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์


  พัฒนาโดย นางจงนภา เจริญภาพ ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2