รายวิชา : คอมพิวเตอร์

» รหัสวิชา ง14101

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษา วิเคราะห์ ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อสรุปประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน
นำความรู้และทักษะมาสร้างขึ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิกด้วยความรับผิดชอบ

โดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการทำงานกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และเห็นคุณค่าของการทำงาน
และนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


ตัวชี้วัด

1. บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. บอกหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
3. บอกประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์
4. ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน
5. สร้างภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิกด้วยความรับผิดชอบ

 


หน่วยที่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ / ใบงาน
แบบทดสอบ
คอมพิวเตอร์ ป.4
1
ข้อมูลน่ารู้
- ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ / ใบงานที่ 1
2
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการข้อมูล
- การรับข้อมูลของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ /
ข้อสอบท้ายบทเรียน 2 จำนวน 10 ข้อ
    - การจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์  
3
เรียนรู้คอมพิวเตอร์
- วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
ข้อสอบท้ายบทเรียน 3 จำนวน 10 ข้อ
    - การทำงานของคอมพิวเตอร์  
4
เรียนรู้ซอฟต์แวร์
- เรียนรู้ซอฟต์แวร์
ข้อสอบท้ายบทเรียน 4 จำนวน 10 ข้อ
5
วาดภาพสวยด้วยโปรแกรมเพนท์
- โปรแกรมเพนท์
ข้อสอบท้ายบทเรียน 5 จำนวน 10 ข้อ
    - การวาดภาพสวยโดยใช้โปรแกรมเพนท์  
6
สร้างงานเอกสารด้วยไมโครซอฟต์เวริ์ด
- โปรแกรมไมโครซอฟต์เวริ์ด
ข้อสอบท้ายบทเรียน 6 จำนวน 10 ข้อ
    - การสร้างงานเอกสารด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด  

แนวทางการพิจารณาผลการเรียน :

  เกณฑ์ผ่านรายวิชา

     •  มีเวลาศึกษาบทเรียน และส่งงานตามกิจกรรมต่างๆ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกิจกรรมการเรียนรู้

     •  ได้คะแนนรวมทั้งรายวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

 เกณฑ์ค่าระดับคะแนน กำหนดค่าระดับคะแนนร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้

     •  พิจารณาตามเกณฑ์ผ่านรายวิชา ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จะได้รับค่าระดับคะแนน 0                  

     •  ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ จะได้รับค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้

คะแนน
เกรด
  คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
4
  คะแนนร้อยละ 75-79
3.5
  คะแนนร้อยละ 70-74
3
  คะแนนร้อยละ 65-69
2.5
  คะแนนร้อยละ 60-64
2
  คะแนนร้อยละ 55-59
1.5
  คะแนนร้อยละ 50-54
1


   บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับรายวิชา :

คอมพิวเตอร์น่ารู้  พัฒนาโดย นางสาวนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2