รายวิชา : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

» รหัสวิชา อ. 10121 รายวิชา : ภาษาอังกฤษ ป.2

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ

อ 12101 ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เวลา 80 ชั่วโมง

ศึกษา คำสั่ง คำขอร้องง่าย ๆ ที่ใช้ในห้องเรียน การระบุตัวอักษร เสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย เสียงสระ การสะกดคำ การอ่านประโยคง่าย ๆ ตามหลักการอ่านออกเสียง ศึกษาวงคำศัพท์สะสม ที่เป็นรูปธรรม ประมาณ 250-300 คำ เกี่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ การตอบคำถามจากการฟังประโยคสนทนา หรือนิทานง่าย ๆ ที่มีภาพประกอบ การพูดโต้ตอบ ด้วยคำตอบสั้น ๆ ง่าย ๆ การสื่อสารระหว่างบุคคล ได้แก่ การกล่าวทักทาย กล่าวลา ขอบคุณขอโทษ การใช้คำศัพท์ สำนวนภาษาและประโยค หรือข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง บอกความต้องการ การพูดขอ และให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตัวเองและเรื่องใกล้ตัว การพูดและทำท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบอกชื่อ และคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย การบอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ การฟัง / พูด ในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน รวมถึงการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวจากสื่อต่าง ๆ

 โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางภาษา เน้นการฟัง - พูด ใช้ประโยคคำ เดียว ) One Word Sentence) ประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) ในการสนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการสื่อสารทางภาษา สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น ได้อย่างเหมาะสมกับวัย เห็นความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักความเป็นไทย ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

รหัสตัวชี้วัด

มาตรฐาน ต 1.1 ( ป.2/1) , (ป.2/2) , (ป.2/3) , (ป.2/4)

มาตรฐาน ต 1.2 ( ป.2/1) , (ป.2/2) , (ป.2/3) , (ป.2/4)

มาตรฐาน ต 1. 3 ( ป.2/1)

มาตรฐาน ต 2.1 ( ป.2/1) , (ป.2/2) , (ป.2/3)

มาตรฐาน ต 2.2 ( ป.2/1)

มาตรฐาน ต 3.1 ( ป.2/1)

มาตรฐาน ต 4.1 ( ป.2/1)

มาตรฐาน ต 4.2 ( ป.2/1)

รวม 16 ตัวชี้วัด

 

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

ตัวชี้วัด 1. ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ ที่ฟัง

2. ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด 1. พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

2. ใช้คำสั่งง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง

4 . พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง ตามแบบที่ฟัง

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

ตัวชี้วัด 1. พูดและทำท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย

มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ตัวชี้วัด 1. ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย

สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน

ตัวชี้วัด 1. บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

ตัวชี้วัด 1. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

ตัวชี้วัด 1. ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

 

หน่วยที่
เรื่อง
กิจกรรมการเรียนรู้/งานภารกิจ
แบบทดสอบ
1.
You and me
 
 
 
 

แนวทางการพิจารณาผลการเรียน :

  เกณฑ์ผ่านรายวิชา

     •  มีเวลาศึกษาบทเรียน และส่งงานตามกิจกรรมต่างๆ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกิจกรรมการเรียนรู้

     •  ได้คะแนนรวมทั้งรายวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

 เกณฑ์ค่าระดับคะแนน กำหนดค่าระดับคะแนนร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้

     •  พิจารณาตามเกณฑ์ผ่านรายวิชา ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จะได้รับค่าระดับคะแนน 0                  

     •  ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ จะได้รับค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้

 

  คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
  คะแนนร้อยละ 75-79
  คะแนนร้อยละ 70-74
  คะแนนร้อยละ 65-69
  คะแนนร้อยละ 60-64
  คะแนนร้อยละ 55-59
  คะแนนร้อยละ 50-54


   บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับรายวิชา :

บทความการแนะนำตนเองและผู้อื่น


 
 พัฒนาโดย

นางสุนันทา อินทร์น้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนากราษฎร์อุทิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2