อาคาร 1 (อาคารกรกช)

กรกช

เป็นแบบ สปช. 2/28 ขนาด 12 x 40 เมตร 3 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน
ค่าก่อสร้าง 2,818,400 บาท

ใช้ประโยชน์ ดังนี้

ชั้นที่ 1 ห้องผู้บริหาร ,
ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู (กชกร) , ห้องวิชาการ , ห้องธุรการ การเงิน และพัสดุ
ชั้นที่ 2 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 - 1/4
ชั้นที่ 3
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 - 2/4