อาคาร 2 (อาคารนิโลบล)นิโลบล

เป็นแบบ สปช. 2/28 ขนาด 12 x 28เมตร 3 ชั้น จำนวน 9 ห้องเรียน
ค่าก่อสร้าง 1,888,600 บาท

ใช้ประโยชน์ ดังนี้

ชั้นที่ 1 ห้องเรียนอนุบาล 3 ขวบ ห้อง 1 -3 , ห้องเครื่องเสียง
ชั้นที่ 2 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 - 3/3 , ห้องพักครู ป.3-4
3. ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 - 4/4