อาคาร 3
(อาคารบุษกร)


บุษกร

เป็นแบบ สปช. 2/28 ขนาด 12 x 28 เมตร 3 ชั้น จำนวน 9 ห้องเรียน
ค่าก่อสร้าง 2,562,000 บาท

ใช้ประโยชน์ ดังนี้

ชั้นที่ 1 ได้แก่ ห้องเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1/1 , ห้องรับรอง และ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1
ชั้นที่ 2 ได้แก่ ห้องเรียนสีเขียวจำนวน 2 ห้อง และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2
ชั้นที่ 3 ได้แก่ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 - 6/4